april 07, 2014

Interview Stichting Aandacht voor Pesten

 Wij gaan ons inzetten tegen pesten.
Alles wat anders is kan aanleiding zijn tot pesten Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in 35% van de gevallen het dragen van een bril de aanleiding is van pesten. Dat viel ons als Nederlands grootste contactlenzen fabrikant natuurlijk op, want als geen ander kunnen wij die bril vervangen door een paar prima contactlenzen. Maar als je er verder over nadenkt, is dat natuurlijk niet de oplossing. We zijn blij dat het dragen van lenzen pesten verminderd, maar met het stimuleren en informeren over het dragen van lenzen zijn we er nog lang niet. Over pesten maken we ons kwaad bij CooperVision, pesten brengt ellende, pesten is gewoon niet ok. Wij hebben besloten dat wij hier meer in kunnen en willen betekenen. Wij willen onze kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke uitdaging. Sommigen noemen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij noemen dat ‘CooperVision helpt’.Een eerste stap is het verder professionaliseren van de Stichting Aandacht voor Pesten.

“Een maatschappelijke verandering teweeg brengen, zodat pesten geminimaliseerd wordt”
CooperVision helpt de Stichting Aandacht voor Pesten. Als je écht een maatschappelijke verandering teweeg wilt brengen met het doel dat pesten geminimaliseerd wordt moet je gaan samen werken met professionals die verstand van pesten hebben. Vanuit dit oogpunt hebben wij van CooperVision contact gezocht met de Stichting Aandacht voor Pesten. Lees hier een interview met t de gepassioneerde oprichters Mieke Elberts en Anja van de Weerd.

Wat houdt de Stichting Aandacht voor Pesten precies in?
De Stichting Aandacht voor Pesten is een landelijk steunpunt op het gebied van pesten. De Stichting vraagt aandacht voor iedereen in de samenleving, van jong tot oud, die te maken heeft (gehad) met het onderwerp pesten. Soms speelt bij pesten “het anders zijn”een rol. Denk aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ‘andere’ seksuele geaardheid, ras of huidskleur. En anders zijn door uiterlijk zoals bijvoorbeeld als je een bril draagt.
Initiatiefnemers Anja van de Weerd en Mieke Elberts zijn beiden Kindercounselor en Kinder- en Jeugdtherapeut. In hun praktijken 'Blij met JeZelf' en 'Typisch Jij!' worden ze regelmatig geconfronteerd met pesten en de schrijnende gevolgen hiervan.
De Stichting Aandacht voor Pesten wil een tastbare bijdrage leveren aan een wereld waarin we met respect omgaan met elkaar en waarin aandacht is voor een veilige woon-, werk- en leefomgeving.

“Pesten: Je moet er maar tegen kunnen.”

Waarom zijn jullie deze stichting gestart?
Mensen denken nog steeds dat pesten erbij hoort. Zij vinden dat men gewoon weerbaarder moet worden. “Daar moet je maar tegen kunnen”, is de gedachte. In onze maatschappij is dit van jong tot oud een diep ingesleten denkpatroon. De gevolgen van pesten op een mensenleven kunnen zeer ontwrichtend zijn. We willen er toe bijdragen dat er een maatschappij brede omslag in het denken wordt gemaakt, zodat pesten veel minder kans zal krijgen.

Wat onderscheidt jullie stichting van anderen die zich ook met pesten bezig houden?
We onderscheiden ons op een aantal terreinen, van andere organisaties, zoals:
We zetten ons in voor alle groeperingen.
De Stichting is niet vanuit persoonlijke emotie opgericht. We benaderen de pestproblematiek vanuit onze professie met een wetenschappelijke onderbouwing vanuit de neurobiologie.
Belangrijk is dat we ons ook preventief profileren. Beginnend bij de basis als we jong zijn...dus in de klas.
We staan open voor meerdere “pest-aanpakken”.
In een veilige klas heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond, wordt bijna niet gepest. Wij kijken integratief naar pesten. We kijken naar het hele plaatje. Niet alleen naar het kind maar ook naar de leerkracht, de rol van de ouders en de visie van de school. Hierbij gebruik makend van verschillende methodieken, zowel op preventief als op curatief gebied. Als je eenmaal vanuit een helicopterview naar het gehele probleem kijkt is het logisch dat als je slechts aandacht geeft aan één stukje, het probleem niet wordt oplost. Een integratieve aanpak vergroot de kans op succes. 

“Als je wordt buitengesloten registreren de hersenen fysieke pijn.”


Welke wetenschappelijke inzichten gebruiken jullie om mensen te overtuigen van de schadelijke impact van pesten?
Het is wetenschappelijk bewezen dat onze hersenen fysieke pijn registreren als we worden buitengesloten. We zijn sociale wezens en onze biologie en fysiologie is ook zo ingericht. Dat zien we ook in de dierenwereld terug, als bij een kudde paarden een paard wordt uitgesloten, is zo’n paard ten dode opgeschreven. Als je als mens uitgesloten wordt bij een simpel balspelletje registreren de hersenen fysieke pijn. Als een kind structureel in de klas wordt buitengesloten en dat ook zo ervaart, reageren de hersenen daarop. Een gevolg hiervan kan zijn dat er hersenschade of DNA-verandering optreedt. Dat zijn ernstige gevolgen waar mensen niet bij stil staan. Wij vinden het belangrijk dat wat wij naar buitenbrengen, ook wetenschappelijk is aangetoond. Dat onderscheidt ons van andere stichtingen en organisaties.

“We leggen leerkrachten uit hoe ze kunnen zorgen voor een veilige klas.”

Hoe proberen jullie de maatschappelijke verandering te bereiken?
Op basis van de wetenschappelijke inzichten die er zijn over pesten willen wij ervoor zorgen dat leerkrachten in opleiding de juiste kennis over pesten meekrijgen in hun opleiding. We willen verdere professionalisering van leerkrachten. Het is belangrijk dat men in het onderwijs gaat begrijpen hoe de werking van de hersenen is en dat dit nauw verbonden is met het ervaren van veiligheid en het thema pesten. We hopen dat door bewustwording hiervan de leerkrachten anders gaan kijken naar de eigen klas en hoe het kind zich daarin veilig kan voelen.
In de afgelopen jaren hebben we verschillende keren mogen meewerken aan televisieprogramma’s waarin pesten aan de orde kwam.
We zijn ook in gesprek met politici om samen met hen mee te denken over een plan van aanpak in het onderwijs.

“Onze hersenen bepalen aan de hand van onze zintuigen of men zich veilig voelt.”

Wat moet er volgens jullie veranderen in de klassen op school?
Het belangrijkste is dat de kinderen in de klas zich veilig voelen. Dat ze gezien worden, dat er met ze gepraat wordt en dat ze zichzelf mogen zijn. Als iedereen gezien wordt, iedereen elkaar helpt en er is voor elkaar, heeft dat een enorme positieve invloed. Wij richten ons op sociaal-emotionele veiligheid: dat je mag zijn wie je bent, dat je mag doen zoals je bent. Maar, we richten ons ook op sociale veiligheid zoals: mag ik in interactie met andere kinderen zijn wie ik ben.
Alle informatie uit onze omgeving komt via onze zintuigen binnen. Onze hersenen bepalen aan de hand van deze zintuigen of men zich veilig voelt. Als er in een ruimte te weinig licht is, ervaart het lichaam dat als onveilig. Uit onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld bij te weinig licht, te veel lawaai, te warme en/of bedompte ruimte er meer gedragsproblemen zijn/ ontstaan bij kinderen, en ook bij volwassenen.

“Het is onze droom om voltijd met de stichting bezig te zijn zodat we maatschappelijk écht grote veranderingen kunnen realiseren.”

Hoe is de samenwerking met CooperVision tot stand gekomen?
CooperVision is met ons in contact gekomen op een voor ons erg belangrijk moment. We zeggen al anderhalf jaar tegen elkaar dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om verder te gaan. We dragen de stichting nu bijna geheel financieel  uit eigen middelen. Daarvoor moeten we privé flinke offers brengen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat er mensen moeten zijn die een wezenlijke bijdrage willen leveren aan een veilige maatschappij. We willen onze droom heel graag verwezenlijken. Marco Stolk van CooperVision herkende dat bij ons en wilde graag bijdragen. Marco toonde zich bereid ons te helpen met de professionalisering van de stichting.

Marco vroeg ons: Zijn jullie bereid om je werk als therapeut op te geven om voor de stichting te werken? Ons antwoord hierop was uit de grond van ons hart: “ja”. We zijn blij dat Marco onze missie begrijpt en ons daarin ondersteunt.

“CooperVision heeft de stichting geholpen om een goed businessplan te schrijven…”

Waarmee heeft CooperVision jullie tot nu toe geholpen?
CooperVision heeft de stichting geholpen een goed businessplan te schrijven waarin de toekomst en continuïteit van de Stichting wordt gewaarborgd. Wij hebben geen ervaring met het schrijven van een businessplan en dit hadden wij zonder hulp niet gekund. CooperVision heeft ons daarbij geweldig geholpen. Dat komt onze professionaliteit ten goede.
Ook heeft CooperVision ons geholpen bij de ontwikkeling van ons nieuwe logo.

 

In het kader van de professionalisering hebben we de ANBI status aangevraagd en gekregen. De ANBI status is een speciale status voor goede doelen waarmee o.a. de donateurs belastingvoordelen krijgen. We hopen dat daarmee  de inkomsten uit donaties sterk toe zal nemen, omdat men geen belasting over deze giften hoeft te betalen. De belastingdienst was erg positief over de inhoud van ons businessplan. En…de ANBI status is onlangs toegekend!

“Het dragen van contactlenzen kan meehelpen om pesten te verminderen.”

CooperVision is fabrikant van contactlenzen, kunnen die helpen om pesten te verminderen?
Uit onderzoek is gebleken dat het dragen van een bril in 35% van de gevallen aanleiding geeft om gepest te worden. Alles wat we kunnen doen om dat te voorkomen steunen wij. Het dragen van contactlenzen kan meehelpen om pesten te verminderen. Het zal niet zo zijn dat we daarmee pesten de wereld uit helpen, maar iedere positieve bijdrage juichen wij van harte toe.

Het motto van de Stichting Aandacht voor Pesten is: Als we het samen doen, is alles mogelijk. Onze samenwerking met CooperVision is daar een prachtig voorbeeld van!