U bevestigt dat de gegevens die u verstrekt (naam, e-mailadres, etc.) naar waarheid en juist zijn ingevuld, en dat u zich niet voordoet als iemand anders, en dat u zich op generlei wijze misplaatst voordoet als medewerker van CooperVision of een onjuiste voorstelling geeft van uw werkverband.

We behouden ons het recht voor u toegang tot onze blog te ontzeggen. Als uw bericht geen verband houdt met het onderwerp van deze blog, of naar ons inzicht anderszins ongepast is, behouden wij ons het recht voor om uw bericht of opmerking niet te publiceren. We behouden ons het recht voor ten alle tijde een bericht of opmerking te verwijderen. Als we dat doen, zullen we ons redelijkerwijs inspannen om u een bericht te sturen met de volgende inhoud: “Wij bedanken u voor uw bericht of opmerking, maar wij zijn van mening dat de inhoud daarvan op dit moment niet gepast is of anderszins in strijd met onze regels.”

Als u een bericht of opmerking plaatst op ons blog, geeft u ons het recht om hetgeen u hebt geplaatst op een redelijke manier te gebruiken (met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van CooperVision) manier die CooperVision in alle billijkheid verkiest. Wij mogen het onder meer kopiëren, weergeven, wijzigen en opnemen in andere materialen. U hebt nu noch in de toekomst recht op een vergoeding of royalty. U doet afstand van alle aantijgingen van inbreuk op uw intellectueel-eigendomsrechten. Wanneer u een bericht of opmerking plaatst, stemt u ermee in de werking van het blog niet te onderbreken of een poging daartoe te doen. U mag geen geautomatiseerd hulpprogramma gebruiken om het blog op informatie door te spitten of om formulieren op het blog in te vullen. De web- en e-mailservers van CooperVision, en de e-mails uit het domein kunnen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde bulk-e-mail of voor kwaadwillige, onethische, beledigende, schadelijke of illegale doeleinden. U mag het blog alleen gebruiken voor legale doeleinden. Onrechtmatig gebruik kan leiden tot strafrechtelijke en/of civielrechtelijke vervolging op grond van federale, nationale en lokale wetgeving.

TOEGANG TOT ONS BLOG WORDT TEN GUNSTE AAN U VERLEEND, GEBRUIKSKLAAR EN ZONDER ENIGERLEI GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF SPECIFIEKE GEBRUIKSGESCHIKTHEID, TENAAMSTELLING, ZEKERHEID, NAUWKEURIGHEID EN HET NIET SCHENDEN VAN WETGEVING. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE BIEDT COOPERVISION GEEN ENKELE GARANTIE OF REPRESENTATIE DAT TOEGANG TOT, DE CONTENT OF WERKING VAN HET BLOG ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. U AANVAARDT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EN RISICO VAN VERLIES TEN GEVOLGE VAN UW DOWNLOADGEDRAG EN/OF GEBRUIK VAN BESTANDEN, GEGEVENS, CONTENT OF ANDERE MATERIAAL DIE U VAN ONS BLOG HAALT. Voor zover wettelijk toegestaan, zal CooperVision niet aansprakelijk zijn voor enigerlei indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of strafbare schade die verband houdt met het blog, al dan niet door contractbreuk, onrechtmatige daad, nalatigheid of andere handelingen, zelfs niet als CooperVision gewaarschuwd is voor de kans op dergelijke schade.